Obchodné podmienky

Obchodné podmienky TRADINGS SLOVAKIA s.r.o.

Všetky dodávky, výkony, plnenia a ponuky TRADINGS SLOVAKIA s.r.o. sa uskutočňujú výlučne podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. Úpravy iného znenia môžu byť použité len vtedy, ak boli medzi TRADINGS SLOVAKIA s.r.o. a príslušným zákazníkom písomne stanovené a podpísané.

§2 Uzavretie zmluvy
(1) Internetové ponuky TRADINGS SLOVAKIA s.r.o. predstavujú nezáväznú výzvu pre zákazníka, aby si vo Web-shope TRADINGS SLOVAKIA s.r.o. objednal tovar.
(2) Objednaním vybraných produktov na internete odovzdá zákazník záväznú ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy.
(3) Úhradou na účet sa kúpno-predajná zmluva považuje za uzavretú. 

§3 Poistenie
(1) Poistná ochrana je bez výnimky obmedzená na povinné ručenie držiteľa motorového vozidla – žiadne ďalšie poistenie nie je predmetom ponuky.
(2) Výslovne vás upozorňujeme, že za prevozné poznávacie značky so zelenou kartou EU nepreberáme záruku, „že tretie krajiny, uvedené v zelenej karte, uznajú nemecké prevozné poznávacie značky pre vycestovanie resp. vjazd do krajiny"(viď tiež odsek vedľa zelenej karty!)
(3) Nepreberáme zodpovednosť, ak sa pri jazde s prevoznými poznávacími značkami stane dopravná nehoda na vozidle ktoré nemá platnú technickú kontrolu.
(4) Pokiaľ by nastali komplikácie, ihneď nás kontaktujte.
(5) V prípade škodovej udalosti nás kontaktujte alebo sa obráťte priamo na poisťovňu. Príslušné telefónne číslo poisťovne a jej zástupcu v zahraničí pre prípad škodovej udalosti nájdete v zelenej karte. 

§4 Dodávka a prevzatie
(1) Dodávka tovaru sa uskutoční po úhrade na účet alebo zaplatení v hotovosti.
(2) Dodávka sa uskutoční zaslaním tovaru ,alebo osobne.
(3) Dodávka sa uskutoční za úhradu paušálnej čiastky za balenie a zásielkovú službu.
(4) Dodávka sa v súčasnosti uskutočňuje prostredníctvom zásielkovej služby DHL. Stopercentnú záruku za včasnú dodávku nemôžeme prevziať. 

§5 Platba, splatnosť, omeškanie platby
(1) Zaplatenie tovaru môže byť vykonané spôsobmi platby, ktoré ponúka Web-Shop. TRADINGS SOVAKIA s.r.o. si vyhradzuje právo, že v ojedinelých prípadoch vylúči určité platobné spôsoby.
(2) V prípade spätného ťarchopisu, za ktorý zodpovedá zákazník, si TRADINGS SLOVAKIA s.r.o. uplatní poplatok za spracovanie vo výške 15,00 EUR. V prípade neoprávneného odopretia prevzatia dodaného tovaru je zákazník povinný uhradiť náklady s tým spojené, minimálne však v čiastke 10,00 EUR. Zákazník má možnosť preukázať, že poplatky v individuálnom danom prípade boli nižšie. V takomto prípade je potrebné zaplatiť len nižšiu čiastku.
(3) Pri nevrátení zapožičaného tovaru v dohodnutej lehote je zákazník povinný doplatiť dlžnú sumu, ktorá vznikla používaním tovaru nad rámec dohody podla platného cenníka.
(4) Ak je tovar ( prevozné značky) pri vrátení poškodený alebo inak znehodnotený je zákazník povinný doplatiť ušlý zisk a škodu ktorá bola spôsobená znehodnotením tovaru. 

§6 Výhrada vlastníckeho práva
Objednaný tovar ostáva až do úplného zaplatenia vlastníctvom TRADINGS SLOVAKIA s.r.o. V čase pred prevodom vlastníctva nie je bez výslovného súhlasu TRADINGS SLOVAKIA s.r.o. prípustné založenie tovaru, prevod ako zábezpeka do vlastníctva iného, spracovanie, alebo pozmeňujúca úprava tovaru. 

§7 Ceny
(1) Všetky uvádzané ceny, aj ceny za balenie a odoslanie zásielky už obsahujú DPH.
(2) Určujúca je cena, ktorú pri zadaní ponuky uviedol zákazník; táto cena je záväzná. Aktualizáciou internetových stránok spoločnosti TRADINGS SLOVAKIA s.r.o. sa všetky predchádzajúce ceny a ostatné údaje o tovare stávajú pre novo uzatvárané zmluvy neplatnými. 

§8 Záruka
(1) Nároky zákazníkov na záručné plnenie voči TRADINGS SLOVAKIA s.r.o. v prípade nedostatkov sa riadia podľa zákonných predpisov.
(2) Škody, ktoré vzniknú v dôsledku neodborného zaobchádzania alebo v rozpore so zmluvou vykonanými opatreniami zákazníka, pri inštalovaní, pripojovaní, obsluhe a skladovaní, nezakladajú nárok voči TRADINGS SLOVAKIA s.r.o. 

§9 Spätné prijatie
Tovar, ktorý bol riadne objednaný a dodaný, sa v zásade neprijíma späť. Akékoľvek iné dohody musia byť prijaté písomne.Tovar ktorý bol písomným dodatkom určený na zapožičanie, musí byt pri vrátený v nepoškodenom stave. V prípade poškodenia, alebo straty je zákazník povinný uhradiť všetky vzniknuté náklady. 

§10 Odvolanie/stornovanieStornovanie objednávky je možné do 2 dní pred zvoleným termínom dodávky.Okamžité stornovanie sa vo výnimočných prípadoch môže vykonať telefonicky. Prosím objasnite si takéto prípady s nami v osobnom rozhovore. 

§11 Reklamácia chybného tovaruPokiaľ by ste pri obdržaní tovaru zistili chyby, ktoré sme jednoznačne zapríčinili my, máte právo na reklamáciu. Tovar je nutné reklamovať v lehote do 7 dní písomne listom, alebo mailom. Zákazník následne obdrží bezchybný tovar alebo mu budú vrátené peniaze. 

§12 Poškodenie pri doprave
Tovar s evidentnými poškodeniami obalu alebo obsahu tovaru, ktorý bol zákazníkovi dodaný, musí byť ihneď reklamovaný u špeditéra/prepravnej služby, expresnej kuriérskej služby.Vo vlastnom záujme informujte TRADINGS SLOVAKIA s.r.o. neodkladne o zistení skrytých vád.S týmto ustanovením sa nespája skrátenie zákonných premlčacích lehôt ani žiadne iné obmedzenie práv zákazníka na záručné plnenie. 

§13 Obmedzenie ručenia
Za škody iné než tie, ktoré nastanú v dôsledku ujmy na živote, telesné a zdravotné poškodenia, ručí TRADINGS SLOVAKIA s.r.o. len vtedy, pokiaľ tieto škody nastali v dôsledku úmyselného konania, alebo hrubej nedbanlivosti zo strany TRADINGS SLOVAKIA s.r.o. alebo ich pomocníkov pri uskutočňovaní plnenia, alebo pokiaľ TRADINGS SLOVAKIA s.r.o. alebo ich pomocníci pri uskutočňovaní plnenia vlastnou vinou porušili niektorú povinnosť, ktorej dodržanie má osobitný význam pre dosiahnutie účelu zmluvy (zásadná povinnosť). Ručenie za náhradu škody nad rámec uvedeného je vylúčené. Ustanovenia zákona o ručení za výrobok ostávajú týmto nedotknuté.Podľa súčasného stavu techniky nie je možné zaručiť, že dátová komunikácia cez internet bude bezchybná alebo kedykoľvek k dispozícii. TRADINGS SLOVAKIA s.r.o. preto neručí za to, že Web-Shop bude kedykoľvek permanentne k dispozícii. 

§14 Použité právo
Všetky spory v súvislosti s týmto právnym vzťahom podliehajú právu Nemeckej spolkovej republiky, s vylúčením Dohovoru OSN o medzinárodnom voľnom pohybe tovaru (CISG).Všetky osobné údaje, ktoré sú potrebné k uskutočneniu zákazky, sú uložené vo forme dokumentu, čitateľného počítačom a tento dokument má charakter dôverných údajov. Údaje, ktoré sú potrebné pre spracovanie zákazky, ako predovšetkým meno a adresa, sa v rámci uskutočňovania dodávky postúpia subjektom, ktoré sú poverené dodaním tovaru. Postúpenie údajov na iné účely ako vybavenie zákazky, sa neuskutoční.Všetky údaje sú nám posielané v zakódovanom stave prostredníctvom bezpečného dátového spojenia. §16 Pokiaľ by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo by sa stalo neplatným alebo neuplatniteľným, tak tým ostatné ustanovenia tejto zmluvy ostanú nedotknuté.